தமிழ் பத்திரிகை

 Pathirikai Tamil E-News Media

HRM Professionals

Ref No
 Surname/Name
 Email/Phone nos
 Qualifications/Expertise
HRP001
  Chedambarum Pillay Mrs Kobashini
  MSc, HRM,
Entrepreneurship
 HRP002
 Vythilingum Mr Chrishnen
 MBA, HRM

HRM Businesses

REf No.
 Business Name/Address
 Director/Email/Phone Nos
 Products/Services
HRB001